Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Sandberg Groep BV (SANDBERG)

1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Opdrachtgever respectievelijk hun rechtsopvolgers en SANDBERG gesloten
overeenkomst, aanbiedingen, werkzaamheden en offertes en vervangen eventuele eerder door SANDBERG gehanteerde algemene voorwaarden.
2. Eventuele door Opdrachtgever gebruikte Algemene Voorwaarden worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Grondslag offertes
Alle offertes, zowel mondelinge offertes als schriftelijke offertes, vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SANDBERG, en wel op de offerte, de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. De offertes van SANDBERG zijn met name gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan SANDBERG is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle relevante informatie voor uitvoering en opzet van het onderzoek /opdracht heeft verstrekt. Op haar beurt zal SANDBERG de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod SANDBERG heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkheidsverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijkheidsverklaring van eventuele eigen voorwaarden.

3. Facturering en betaling
1. SANDBERG factureert aan het begin van elke kalendermaand aan de Opdrachtgever op basis van de door de adviseur bestede uren in de
voorafgaande periode.
2. Facturering vindt plaats door SANDBERG gebaseerd op de werkelijk bestede uren van de adviseur tegen het met de opdrachtgever
overeengekomen uurtarief. Bij elke opdracht streeft SANDBERG ernaar om vooraf een duidelijke kostenindicatie aan de opdrachtgever af te geven.
Tenzij anders overeengekomen zijn secretariaatskosten en kantoorkosten in het berekende tarief inbegrepen.
3. Betaling door de Opdrachtgever vindt plaats binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders in de offerte is overeengekomen.

4. Betalingsvoorwaarden
1. Indien Opdrachtgever niet binnen de artikel 3.3 gestelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtgever in verzuim
zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (met een minimum van 1,5%) per maand verschuldigd over
het niet betaalde bedrag. Een gedeelte van een maand wordt, ongeacht het aantal dagen, als één maand gerekend.
2. Wanneer een factuur langer dan één maand onbetaald blijft kan SANDBERG (incasso) maatregelen treffen. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan
zijn betalingsverplichtingen voldoet en SANDBERG deswege haar vordering ter incasso uit handen dient te geven, komen alle daaraan verbonden
kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten belopen 15% van het openstaande
factuurbedrag met een minimum van € 115,-.
3. Indien betaling achterwege blijft kan SANDBERG de verdere uitvoering van de opdracht opschorten of opzeggen.

5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig, zonder opzegtermijn, eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer plaats kan hebben om welke reden dan ook. SANDBERG hanteert als basisfilosofie dat een opdracht alleen kwalitatief goed uitgevoerd kan worden, indien er sprake is van een positief en constructief overleg tussen de opdrachtgever en SANDBERG, dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Alleen de tot het moment van beëindiging bestede uren van de adviseur worden dan in rekening gebracht. Het risico van bezettingsverlies voor SANDBERG komt daarmee voor rekening van SANDBERG.

6. Vertrouwelijkheid
SANDBERG verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van SANDBERG aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van SANDBERG, de werkwijze, methodes en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van SANDBERG. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

7. Aansprakelijkheid
SANDBERG is niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Het staat de opdrachtgever vrij de adviezen van SANDBERG wel of niet op te volgen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen. Indien de opdrachtgever SANDBERG aansprakelijk stelt, zal een eventuele schadevergoeding gefixeerd worden ter hoogte van het bedrag van de declaratie door SANDBERG voor haar werkzaamheden aan opdrachtgever verzonden. In geen geval zal, indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een langere periode, het te vorderen schadebedrag hoger zijn dan de som van de declaraties over de laatste 2 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het realiseren van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

8. Geschillen
Indien naar aanleiding van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, mochten zijn, geschillen tussen partijen c.q. hun rechtverkrijgenden/rechtsvertegenwoordiger(s) mochten ontstaan dan zullen partijen gezamenlijk een mediator opdracht geven om hen bij de oplossing van het geschil terzijde te staan. Indien deze mediation niet tot een voor beide bevredigende oplossing leidt, kan één der partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SANDBERG haar werkzaamheden uitvoert. Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen bij aangetekend schrijven aan de wederpartij verklaart dat dit het geval is. Indien partijen omtrent de benoeming van de mediator niet binnen drie weken nadat een geschil is ontstaan tot overeenstemming kunnen komen, zal de voorzitter van het Nederlands Mediation Instituut worden gevraagd een bindende aanbeveling te doen. De kosten van deze bemiddeling komen gelijkelijk voor rekening van partijen. De bevoegdheid van de President der rechtbank in kort geding wordt door deze bepalingen niet uitgesloten, evenmin als het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen.

9. Toepasselijk recht.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De van deze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; die voorwaarden werken slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij is aanvaard. De overige voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.