Privacyverklaring

Uw privacy is van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de AVG en andere privacyregelgeving. In deze privacyverklaring informeert Sandberg Groep BV u over de doelen waarvoor Sandberg Groep BV uw persoonsgegevens gebruikt.

Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen Sandberg Groep BV in acht neemt. Sandberg Groep BV respecteert de privacy van hen die in een persoonlijk gesprek persoonsgegevens aan de Sandberg Groep BV adviseur verstrekken. Zodra u aan Sandberg Groep BV persoonsgegevens verstrekt spannen wij ons in om die te beveiligen en vertrouwelijk te behandelen.

Doeleinden
De door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw financieringsaanvraag (of de andere financiële wensen) die wij voor u verzorgen. Deze persoonsgegevens verstrekken we aan de financieringsinstelling of andere uitvoerder van het financiële product, om u een persoonlijk aanbod te kunnen doen of deze instanties in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of om met u persoonlijk in gesprek te komen. Indien persoonsgegevens in dit kader worden gedeeld met derden verwijzen wij u naar hun privacy beleid. Sandberg Groep BV zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

Om de overeenkomst uit te voeren hebben we deze persoonsgegevens nodig, omdat de financieringsinstelling of geldverstrekker die van ons vraagt. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens zodat we u op de hoogte kunnen houden van de stand van zaken en vragen te beantwoorden.

Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden rekening met wettelijke verplichtingen en algemene archiefdoeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast gebruiken om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten of diensten. Wij hebben in dat geval een gerechtvaardigd belang en zullen ook zoveel als mogelijk uw toestemming daarvoor vragen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

– Een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
– De inzage in uw persoonsgegevens;
– Het corrigeren van terechte fouten;
– Het verwijderen van verouderde gegevens;
– Het intrekken van toestemming;
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
– Het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door Sandberg Groep BV aangepast worden. Op deze privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter.

Contactgegevens
Uw vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Sandberg Groep BV kunt u met ons contact opnemen.